CV-swe

Per-Olof Johansson

mugshot_P-O_tn
Per-Olof är civ.ing. och docent i mark- och vattenresurser med särskild inriktning på tillämpad hydrogeologi vid KTH. Han har sedan 1980-talet arbetat med grundvattenfrågor, som forskare och konsult vid KTH och nuvarande SWECO Environment. 2003 startade han företaget Artesia Grundvattenkonsult AB, där han sedan dess är verksam.
Per-Olof arbetar idag huvudsakligen med grundvattenförsörjning, grundvattenskydd, sårbarhets- och riskanalyser för negativ grundvattenpåverkan och miljödomstolsansökningar gällande vattenverksamhet.

Bland pågående och under senare år genomförda uppdrag i Sverige kan nämnas undersökningar för nya grundvattentäkter för Hudiksvall och Örebro inklusive tillståndsansökningar till miljödomstolen, upprättande av grundvattenmodell och databas för Uppsalas vattenförsörjning som underlag för strategisk planering, reservvattenförsörjning för Norrvatten baserad på konstgjord grundvattenbildning, utveckling och skydd av Söderhamns vattentäkter i Söderalaåsen, aktivitetsledare gällande hydrologi och det ytliga grundvattnet vid SKB:s undersökningar för förvaring av använt kärnbränsle i Forsmark, undersökningar gällande akviferlagret för värme och kyla vid Arlanda, inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande sårbarhets- och riskanalyser i Hudiksvalls och Värmdö kommuner, utredningar gällande möjligheten att samordna grundvatten- och sand- och grustäktsintressen för Nybro Grus, Weber och Rådasand samt risk för påverkan på Wårby Källa från ny trafikled.

Bland utlandsuppdragen kan nämnas grundvattenskydd för akviferen som är basen för Nicaraguas huvudstad Managuas vattenförsörjning, grundvattensänkning för att hindra att Karnak och Luxor templen i Egypten förstörs genom kapillär upptransport av salt samt utredningar gällande möjligheterna till konstgjord grundvattenbildning för att säkra vattenförsörjningen och överbrygga torrperioder i Namibia och Botswana.

Per-Olof har också arbetat och arbetar med flera utvecklings- och forskningsprojekt gällande konstgjord grundvattenbildning, sårbarhetsklassificering och värdering av grundvattenresurser samt filtermaterial för vattenrening vilka har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling, Naturvårdsverket, SGU, EU och MinBaS.

Han medverkade även i en Unesco-arbetsgrupp för framtagande av en manual för inventering och klassificering av grundvattenföroreningskällor som utkom 2002. Metodiken har sedan utvecklats, anpassats till svenska förhållanden och tillämpats både på lokal samt nationell nivå.

Per-Olof undervisar årligen i MSc-kursen i hydrogeologi vid KTH.